Aktualności

Aktualności


Gwałtowne zmiany w ostatnich tygodniach na rynku wpływają na zmiany strategii firmowych. Osoby zarządzające muszą podejmować wiele decyzji zapewniających bezpieczeństwo statusowi finansowemu firmy. Wiele z tych decyzji jest związanych z nowym stylem pracy, brakiem zamówień, zmian w systemach produkcji i nowymi strategiami marketingowymi. Aby sprostać wyzwaniom tego okresu przygotowaliśmy cykl konferencji on-line, które pomogą osobom zarzadzającym przyjąć własciwy kierunek działań i zminimalizować straty.
 
ZARZĄDZANIE W KRYZYSIE
 
Sesja I     
Zarządzanie strategiczne i operacyjne w okresie kryzysu rynkowego

Weszliśmy w trudny dla nas wszystkich okres "zawieszenia " gospodarek spowodowany epidemią wirusa. Wiele niewiadomych, które nas czeka w niedalekiej przyszłości powoduje, iż mamy wiele obaw o przyszłość naszą i naszych firm. Przed nami nowe wyzwania i cele – często będziemy musieli reorientować strategię firmy, plany i systemy sprzedaży, inwestycje. Warto uzmysłowić sobie jak ważne jest prawidłowe określenie nowych strategii, priorytetów oraz sposobów osiągania wyznaczonych celów. Bardzo ważnym będzie przygotowanie się na "scenariusze" zarówno pozytywne jak i negatywne. Jako właściciele i pracownicy firmy wszyscy odpowiadamy za osiągnięcie stanu stabilizacji, co wiąże się również ze stabilizacją naszego życia prywatnego. Planowe podążanie w odpowiednim kierunku daje nam gwarancję długoterminowego sukcesu i przejścia przez trudny okresz minimalnymi stratami.
 
Program jest dedykowany:
 
- Właścicielom firm stojącym przed trudnym zadaniem utrzymania ciągłości pracy firmy
- Dyrektorom zarządzającym polskimi oddziałami, realizującymi politykę globalną i lokalną firmy
- Managerom wszystkich szczebli odpowiedzialnych za realizację polityki i planów firmy
 
Tematyka:
- Analiza obecnej sytuacji spowolnienia rynku w odniesieniu do własnej firmy - spostrzeżenia i sytuacje zaistniałe w firmach
  uczestników

- Reorientacja strategii firmy (planów i systemów sprzedaży, inwestycji)
- Uświadomienie priorytetów firmy w obecnym okresie
- Analiza strategiczna obecnej sytuacji firmy, możliwych zagrożeń i szans
- Wyznaczenie priorytetowych obszarów działań firmy oraz osób kluczowych w zarządzaniu kryzysowym
- Budowa listy możliwych scenariuszy kryzysowych i określenie stopnia ich zagrożenia
- Analiza możliwych scenariuszy działań i rozwiązań dla zagrożeń o wysokim poziomie prawdopodobieństwa
- Opracowanie planu działań dla scenariuszy kryzysowych
 
Korzyści dla uczestników:
- Budowa świadomości o operacyjnym zarządzaniu kryzysowym  
- Przygotowanie podstawowej strategii zarządzania kryzysowego dla firmy  
- Analiza sytuacji własnej firmy oraz możliwych scenariuszy sytuacji na rynku
- Wyznaczenie podstawowych celów na najbliższy okres
- Przygotowanie się do możliwych scenariuszy rynkowych
- Przygotowanie do budowy planów działań
- Przygotowanie zmian systemów pracy w działach
 
Program:
1/ Omówienie obecnej sytuacji na rynku i głównych zadań managementu
- Rola managera w czasie kryzysu
- Stan bieżący sprzedaży, inwestycji, kosztów stałych, planów rozwojowych
- Zasoby ludzkie i ich motywacja
2/ Analiza sytuacji firmy i rynku
- Analiza dotychczasowych silnych i słabych stron w odniesieniu do planów
- Analiza zagrożeń i potencjalnych szans płynących z rynku
- Wyznaczenie strategii krótkoterminowej dla firmy
- Uporządkowanie scenariuszy potencjalnych sytuacji kryzysowych
- Analiza najbardziej prawdopodobnych scenariuszy w odniesieniu do naszych silnych i słabych stron
- Wyznaczenie ,,czerwonych” i „zielonych” świateł
- Analiza planów dla najbardziej pesymistycznych scenariuszy
- Określenie zmiany systemów pracy i zmiany niezbędnych kompetencji
3/ Wyznaczenie celów firmy w odniesieniu do modelu zarzadzania przez cele
- Analiza dotychczasowych silnych i słabych stron w odniesieniu do planów
- Zastosowanie modelu MBO w układaniu planów
- Wyznaczenie celów krótkoterminowych dla przyjętych strategii
 
INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Typ szkolenia: kurs online
Czas trwania: 1 dzień
Sposób prowadzenia: online
 
 
Sesja II 
Lider wspierający w okresie zmian

Jednym z najważniejszych elementów utrzymania stabilnej działalności firmy jest stabilny zespół. Każdy doświadczony lider zdaje sobie sprawę jak ważnym elementem jest utrzymanie odpowiedniego poziomu motywacji w zespole w okresie destabilizacji rynku. Odpowiednie wyznaczanie i monitorowanie rezultatów pracy jest bardzo ważnym elementem pozwalającym osiągać założone cele. Powinniśmy pamiętać, że zmiany są jednym z najbardziej stresujących pracowników elementów i w połączeniu z „niewiadomą” przyszłości stwarzają realne zagrożenie dla prawidłowej pracy zespołu. Obecna sytuacja doprowadziła również do zmiany systemów pracy na „home office” co powinno spowodować zmianę stylu pracy managementu - zmianę w sposobach i częstotliwości dawania feedbacku oraz komunikowania się z podwładnymi.
 
Program jest dedykowany:
Managerom, którzy chcą doskonalić swój potencjał efektywnego kierowania zespołem, w okresie zmian oraz wyzwań.
 
Tematyka:
- Zdobycie wiedzy i umiejętności pożądanych na stanowisku kierowniczym w czasie kryzysu.
- Uświadomienie sobie swoich mocnych stron oraz wskazanie obszarów do rozwoju.
- Umiejętności komunikowania się z podwładnymi w różnych sytuacjach menedżerskich.
- Poznanie praktycznych zasad zarządzania zespołem, rozwijania podwładnych, motywowania ich i angażowania do
  codziennej pracy, tak aby ten trudniejszy czas w dużym stopniu nie zaważył na pracy zespołu.

- Podniesienie skuteczności realizacji zadań.
- Rozwijanie umiejętności liderskich.
 
Korzyści dla uczestników:
- Zwiększenie skuteczności w zarządzaniu zespołami w czasie kryzysu. 
- Podniesienie poziomu umiejętności zastosowania odpowiednich narzędzi zarządzania zespołem.
- Dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy w zakresie przekazywania pracownikowi trudnych dla niego informacji w
  sposób akceptowany społecznie.

- Poznanie zasad udzielania informacji zwrotnej.
- Wzmocnienie umiejętności koncentrowania się na faktach oraz zadawania pytań i aktywnego słuchania w nowych
   warunkach pracy.

- Zwrócenie uwagi na kluczowe punkty zapewniające utrzymanie wysokiej motywacji członków zespołu okresie zmian.
 
Program:
1/ Kluczowe kompetencje lidera
- Cechy warunkujące skuteczne działania lidera.
- Manager liderem zespołu - mapa kompetencji.
2/ Osobowość lidera, czyli wykorzystanie typologii osobowości do zwiększenia skuteczności zarządzania zespołem.
- Czym są style osobowości.
- Jaki styl reprezentuję jako Lider.
- Kluczowe potencjały wynikające z danego stylu.
- Jak porozumiewać się z pracownikami o różnorodnych stylach osobowości.
- Dlaczego znajomość osobowości ma tak wielkie znaczenie dla efektywnej współpracy.
- Czynniki motywujące i demotywujące z perspektywy różnych stylów.
- Kluczowe bariery i lęki w pracy z pracownikami z poszczególnych stylów.
3/ Rola informacji zwrotnej oraz jej forma w okresie wyzwań związanych z zarządzaniem
- Czemu służy informacja zwrotna?
- Rodzaje informacji zwrotnej:
     - feedback pozytywny – docenianie, wyrażanie uznania, pochwała
     - feedback korygujący – różne modele - Komunikat JA, FUKO
- Trudne sytuacje:
    - udzielanie feedbacku – jak reagować na pojawiające się emocje czy opór drugiej osoby,
    - przyjmowanie feedbacku – jak radzić sobie z własnymi emocjami i stresem.
4/ Motywowanie pracowników – czyli jak utrzymać motywację pracowników na  najwyższym poziomie
- Style zarzadzania a motywacja pracowników.
- Pozafinansowe narzędzia motywowania – co jeszcze motywuje naszych pracowników oraz jak to się zmieni w dobie
  nadchodzącego kryzysu.

- Jak motywować pokolenia X/Y/Z?
 
INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Typ szkolenia: kurs online
Czas trwania: 2 dni
Sposób prowadzenia: online
 
 
Sesja III
Optymalizacja kosztów i eliminacja strat w okresie globalnych zmian
 
Gwałtowne zmiany w ostatnich tygodniach na rynku wpływają na zmiany strategii firmowych. Osoby zarządzające muszą podejmować wiele decyzji zapewniających bezpieczeństwo statusowi finansowemu firmy. Wiele z tych decyzji jest związanych z nowym stylem pracy, brakiem zamówień, zmian w systemach produkcji i nowymi strategiami marketingowymi. Celem jest przede wszystkim optymalizacja kosztów stałych i wprowadzenie nowych systemów pracy, w celu zapewnienia ciągłości finansowej. Jest to czas redukcji kosztów, analizy dotychczasowych planów sprzedażowych, przydzielania efektywnie wykonywanych zadań. Dogłębna analiza możliwości ograniczenia wydatków i redukcji strat w tym okresie jest kluczową rolą managementu.
 
Program jest dedykowany:
- Właścicielom firm stojącym przed trudnym zadaniem utrzymania ciągłości pracy firmy
- Dyrektorom zarządzającym polskimi oddziałami, realizującymi politykę globalną i lokalną firmy
- Managerom wszystkich szczebli odpowiedzialnym za realizację polityki i planów firmy
 
Tematyka:
- Analiza obecnej sytuacji spowolnienia rynku w odniesieniu do własnej firmy  
- Analiza kosztów stałych firmy i planowanych przychodów w odniesieniu do scenariusza optymistycznego i
  pesymistycznego

- Plan renegocjacji dostaw – elementy negocjacji zakupowych
- Wprowadzenie zmian systemów pracy – analiza planu wynagrodzeń
- Planowanie projektów związanych z nowymi strategiami
- Kontrola efektywności projektów dotychczasowych – raport kosztów planowanych
 
Korzyści dla uczestników:
- Budowa świadomości o obecnej sytuacji finansowej firmy
- Przygotowanie listy dostawców oraz renegocjacji dostaw
- Podniesienie świadomości  i umiejętności negocjacyjnych
- Przegląd projektów istniejących i prowadzanych
- Podniesienie umiejętności optymalizacji kosztów poprzez zarządzanie projektowe
 
INFORMACJE ORGANIZACYJNE DLA SESJI
Typ szkolenia: kurs online
Czas trwania: 2 dni
Sposób prowadzenia: online
 
 
Sesja IV
Zmiana systemów pracy działu sprzedaży w okresie spowolnienia gospodarczego

Ostatnie tygodnie pokazały zarządzającym, że dotychczasowy system pracy działów handlowych nie może być kontynuowany w obecnej sytuacji rynkowej. Niestety nikt z nas nie jest w stanie ocenić jak długo potrawa ta sytuacja. Bez względu na pogłębianie się sytuacji kryzysowej powinniśmy podjąć natychmiastowe kroki mające na celu dostosowanie się do możliwości, które nam daje rynek i klienci. Firmy produkcyjno-handlowe stoją przed trudnym zadaniem zmiany systemu pracy handlowców i działów sprzedaży. Często te zmiany wymagają nowych kompetencji, ze względu na ograniczone w stosunku do dotychczasowych możliwości komunikacyjne. Dynamika zmian wymaga od nas natychmiastowej reakcji i elastycznego dostosowania się do obecnych możliwości. 
 
Program jest dedykowany:
- Właścicielom firm aktywnie wpływającym na działanie działów sprzedaży
- Managerom działów handlowych
- Osobom kontaktującym się bezpośrednio z klientami - handlowcy oraz KAM
 
Cele główne programu:
- Wyznaczenie optymalnych strategii dla działu sprzedaży w obecnym czasie
- Analiza wyznaczanych celów wg modelu MBO
- Analiza i sposoby współpracy z klientami on - line
- Systematyka wyznaczania i analizy efektywności działań handlowców
- Analiza możliwości narzędziowych współpracy z klientami
- Zwiększenie efektywności osoby zarządzającej sprzedażą poprzez ukierunkowanie na cele.
 
Korzyści dla uczestników:
- Nauczą się określać obecne mocne i słabe strony zespołu handlowego.
- Nauczą się jak kierować swoim zespołem handlowym, wykorzystując cały arsenał sprawdzonych technik menedżerskich.
- Dokonają autodiagnozy własnych kompetencji menedżerskich.
- Dowiedzą się jak mogą wspierać i uczyć swoich handlowców, tak aby zapewnić im realizację wyznaczonych celów  
 
Program:
1/ Analiza obecnych – krótkoterminowych strategii działu sprzedaży
- Analiza silnych i słabych stron działu sprzedaży
- Analiza zagrożeń płynących z obecnej sytuacji
- Wyznaczenie optymalnych strategii krótkoterminowych
- Budowa planu dla scenariuszy optymistycznego i pesymistycznego
2/ Analiza kompetencji pracowników sprzedaży
- Budowa formularza fachowości
- Określenie elementów kluczowych dla obecnie przyjętej strategii
- Ocena poziomu fachowości pracowników w kluczowych atrybutach
- Kontrola narzędzi  niezbędnych do realizacji zadań sprzedaży
- Budowanie relacji z klientem poprzez narzędzia on - line
- Analiza dokumentacji analizy efektywności zadań
- Budowa sytemu pracy z pracownikami online
3/ Wyznaczanie celów   - zarządzanie sytuacyjne
- Analiza naszego stylu zarządzania
- Analiza zaangażowania pracownika vs jego poziom fachowości
- Dopasowanie stylu zarządzania do poszczególnych pracowników
- Budowa planu działania managera
 
INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Typ szkolenia: kurs online
Czas trwania: 1 dzień
Sposób prowadzenia: online
 
 
Sesja V
System zarządzania kompetencjami – efektywne narzędzie zarządzania w okresie kryzysu rynkowego
 
W czasie każdego kryzysu, zmieniają się cele oraz priorytety zarządów i to właśnie w tym czasie potrzebny jest menedżerom HR system, który pozwoli na zarządzanie zasobami ludzkimi, w sposób przemyślany oraz dostosowany do potrzeb organizacji z uwzględnieniem potencjału pracowniczego. Dobrze przygotowany System Zarządzania Kompetencjami (SZK) powinien stanowić podstawę całej polityki personalnej organizacji.
 
Program jest dedykowany:
- Menedżerom HR oraz osób odpowiedzialnych za rozwój pracowników w organizacji.
- Osobom zarządzających programami talentów oraz modelem lub profilami kompetencji w organizacji.
- HR Business Partnerom poszukującym kompetencji i narzędzi w procesach zarządzania ludźmi.
 
Główne cele programu:
- Zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu projektowania systemów zarządzania przez kompetencje, a w szczególności
  budowania modeli kompetencyjnych, profili stanowiskowych i skal behawioralnych.

- Stworzenie planu wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania przez kompetencje, odpowiadającego na potrzeby
  biznesowe organizacji oraz kadry pracowniczej.
 
Korzyści dla uczestników:
Po szkoleniu uczestnicy:
- posiądą praktyczną wiedzę na temat projektowania i zastosowania kompetencji behawioralnych w zarządzaniu zasobami
  ludzkimi,

- nabędą umiejętność powiązania różnych narzędzi w spójny system zarządzania oparty o kompetencje, 
- poszerzą świadomość znaczenia i wpływu profili kompetencyjnych na procesy zarządzania rozwojem organizacji i
  zarządzania zmianą oraz na modelowanie docelowej kultury organizacyjnej.
 
Program:
1/ Zarządzanie przez kompetencje a zarządzanie zasobami ludzkimi w czasie kryzysu
- Czym jest kompetencja?
- Zarządzanie oparte o kompetencje
- Model kompetencji:
     - dlaczego należy wdrażać SZK (System Zarządzania Kompetencjami) w organizacji właśnie w obecnej rzeczywistości?
     - główne założenia SZK
2/ Budowa modelu kompetencji oraz metodologia wdrożenia SZK
- Panel ekspertów
- Jak wyodrębnić grupy stanowiskowe?
- Tworzenie profili kompetencyjnych/matryc kompetencji
- Standaryzacja opisów
- Najpopularniejsze katalogi kompetencji
- Kluczowe kompetencje w mojej organizacji a modele w innych firmach – przykłady
3/ Diagnoza i ocena kompetencji – narzędzia
- Narzędzia diagnozy kompetencji od strony praktycznej (trafność i rzetelności oraz kosztów i zaangażowania) i celów
  biznesowych;

- System okresowej oceny pracowniczej (SOOP) oparty o model kompetencji - jak zbudować system, który będzie
  użytecznym narzędziem zarządczym

- Wyniki diagnozy - luki kompetencyjne i talenty, jak odczytywać wyniki oraz budować programy rozwojowe (indywidualne
  oraz grupowe)

- Rekrutacja i selekcja oparta na SZK
- Plany sukcesji jak budować w oparciu na SZK
4/ Wdrożenie modelu kompetencji w organizacji
- Komunikacja zmian w organizacji
- Plan implementacji modelu
- Kwestie formalne związane z oceną kompetencji
 
INFORMACJE ORGANIZACYJNE: 
Typ szkolenia: kurs online
Czas trwania: 1 dzień
Sposób prowadzenia: online
 
 
SPRZEDAŻ W KRYZYSIE
 
JAK UTRZYMYWAĆ RELACJE Z KLIENTAMI W TRUDNIEJSZYCH CZASACH?
 

Cele główne programu podczas szkolenia:
- wypracujemy nowe kanały pozyskiwania klientów;
- poznamy narzędzia potrzebne do budowania relacji w świecie online;
 
Korzyści dla uczestników:
- podniesienie poziomu znajomości narzędzi do prowadzenia spotkań wirtualnych (na przykładzie Clickmeeting),
- poznanie zastosowania poszczególnych funkcjonalności wirtualnej sali w praktyce,
- podniesienie umiejętności przygotowania wirtualnych spotkań z klientami,
- podniesienie umiejętności pracy z uczestnikami poprzez współdzielenie pulpitu,
- zmotywowanie uczestników do aktywnych kontaktów z klientami,
- podniesienie umiejętności planowanie i organizacji rozmów handlowych video online
- podniesienie umiejętności komunikowania się z różnymi typami Klientów, podczas spotkań online
- nabycie umiejętności radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w relacji z Klientem,
- poznanie zasad budowania wizerunku w sieci
 
Program:
1/ Jak zmienia się sprzedaż? Jakie są współczesne trendy w sprzedaży?
- Dlaczego sprzedaż jest procesem wywierania wpływu na zachowania klienta?
2/ Nowe sposoby komunikacji w sprzedaży – video/czat
- Pakiet narzędzi wspomagający spotkania on - line w wirtualnej sali
- Różnice w prowadzeniu spotkań bezpośrednich vs online
- Przygotowanie zaproszenia dla uczestników
- Sposób rejestracji uczestników
- Przygotowanie poczekalni dla uczestników
- Prowadzenie oraz kontrola spotkania
- Przydzielanie uprawnień audio i video
- Praca prezentacją w PP i plikami tekstowymi
- Współdzielenie pulpitu
- Techniczne metody aktywizujące rozmówcę:
- Wykorzystanie czatu, praca z mikrofonem, kamerą
- Zadawanie pytań
- Podsumowanie tematów na tablicy
- Wykorzystanie materiałów
3/ Planowanie i organizacja skutecznej rozmowy handlowej video online
- Kryteria efektywności prezentacji produktu
- Metody i techniki budowania pewności siebie podczas rozmowy
- W jaki sposób właściwie się zaprezentować?
- Skuteczne metody wzbogacania formy spotkania online – oferta, prezentacja, materiały reklamowe, filmy…
- Jak przewidzieć kontrargumenty ze strony klienta?
- Zarządzanie czasem w trakcie rozmowy handlowej online
4/Komunikacja z różnymi typami Klientów online
- Praca z różnymi typami Klientów.
- Analiza i zrozumienie potrzeb Klientów oraz sposoby prezentowania.
5/ Bariery, trudności, sytuacje kryzysowe we współpracy z Klientem w nowych sposobie komunikacji 
- Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w relacji z Klientem
- Panowanie nad przebiegiem spotkania prezentacyjnego – budowanie relacji z grupą odbiorców…
6/ Budowa modelu rozmów handlowych online w firmie...
7/ Wizerunek w sieci
8/ Aktywny trening
 
INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Typ szkolenia: szkolenie wewnętrzne
Czas trwania: 3 dni (przerwa pomiędzy szkoleniami – 1 dzień)
Sposób prowadzenia: online

 
EFEKTYWNE PROWADZENIE SZKOLEŃ ONLINE 
 
Praca w formie online jest już dziś koniecznością. Wielu z nas zastanawia się czy można dotychczasowe kontakty treningowe z klientami prowadzić zdalnie. Okazuje się, że takie szkolenia maja wiele zalet i wbrew wielu opiniom mogą być bardzo doceniane przez klienta. Badania wykazują, że dobrze przygotowane i prowadzone w profesjonalny szkolenie online jest często bardziej efektywne od standardowych szkoleń. Klucz do sukcesu leży w jego przygotowaniu oraz fachowości prowadzącego.
Nie warto tracić obecnie czasu w oczekiwaniu na rozwój dalszej sytuacji na rynku lub działania centrali firmy, możemy sami dostosować się elastycznie do realiów i kontynuować współpracę z partnerami realizując cele firmy.
 
Program jest dedykowany: 
- Trenerom prowadzącym szkolenia techniczne dla klientów,
- Osobom pracującym w dziale marketingu
 
Korzyści dla uczestników: 
- podniesienie poziomu znajomości narzędzi do prowadzenia spotkań wirtualnych (na przykładzie Clickmeeting),
- poznanie zastosowania poszczególnych funkcjonalności wirtualnej sali w praktyce,
- podniesienie umiejętności przygotowania wirtualnych spotkań z klientami
- podniesienie poziomu wiedzy w tematyce metod aktywizujących grupę w pracy online,
- podniesienie umiejętności tworzenia atrakcyjnych e-prezentacji,
- poznanie metodyki stosowania systemu ankiet i testów online,
- podniesienie umiejętności pracy z uczestnikami poprzez współdzielenie pulpitu,
- nauka wykorzystywania e-tablicy, współdzielenie dokumentów
- zmotywowanie uczestników do aktywnych kontaktów z klientami
- przedstawienie firmy jako firmy elastycznie dostosowującej się do potrzeb rynku
 
Program: 
1/ Podstawowe kompetencje Trenera pracującego w systemie online
-Różnice w metodyce szkoleń stacjonarnych i online – kluczowe umiejętności trenerskie
-Przegląd i porównanie aplikacji, programów i stron do prowadzenia spotkań online
-Niezbędne czynności trenerskie przed realizacją szkolenia online
-Moderacja spotkania – ko-trener i moderator
-Elementy spotkań - zaproszenia, rejestracja uczestników, przygotowanie wirtualnej sali
-Praca w panelu administracyjnego platformy  
2/ Pakiet narzędzi wspomagających prowadzenie szkolenia i spotkania online w wirtualnej sali.
- Przygotowanie zaproszenia dla uczestników
- Sposób rejestracji uczestników
- Przygotowanie poczekalni dla uczestników
- Prowadzenie szkolenia – kontrola spotkania
- Przydzielanie uprawnień audio i video
- Praca prezentacją w PP i plikami tekstowymi
- Filmy instruktażowe
- Opracowanie ankiet i testów on-line
- Współdzielenie pulpitu
- Wykorzystywanie tablicy
- Udzielanie dostępu do dokumentów
- Praca z rejestracja zdarzeń - nagrywanie i odtwarzanie szkoleń
- Możliwości stosowanie dodatkowych narzędzi cyfrowych – FB, Youtube  
3/ Techniczne metody aktywizujące pracę w grupach
- Wykorzystanie czaty, praca z mikrofonem, kamerą
- Zadawanie pytań
- Podsumowanie tematów na tablicy
- Wykorzystanie materiałów szkoleniowych 
4/ Wykorzystanie zachowań uczestników podczas spotkania online 
- Typy zachowań uczestników podczas szkolenia online
- Sposoby reagowania trenera dostosowane to typologii zachowań
5/ Elementy stosowane po zakończeniu spotkania 
- Follow Up
- Przesyłanie materiałów
6/ Budowa modelu prowadzenia szkoleń w firmie ...
7/ Wizerunek w sieci
8/ Aktywny trening prowadzenia szkoleń w firmie .....
 
INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Typ szkolenia: szkolenie wewnętrzne
Czas trwania: 3 dni. (przerwa pomiędzy szkoleniami – 1 dzień)
Sposób prowadzenia: online
Copyright ©2019 EXPERT GROUP, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 781
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem